Image
Sjøfossen Næringsutvikling
8140 Inndyr

Daglig leder
Jørn Solli

Tlf: 919 00 664
Epost: jorn@sjofossen-snu.no

Design og CMS: mpDesign

Gildeskål Kommunes Gründerfond

Retningslinjer for Gildeskål Kommunes gründerfond:

 

§ 1       Formål

Gildeskål kommunes gründerfond skal bidra til å realisere en satsing på ungdom i kommunen som har en konkret forretningside og ønske om å etablere egen virksomhet. Hovedformålet er å satse på gründere i alderen 18-35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger.

 

§ 2       Hva kan støttes?

Primært skal fondet benyttes til å støtte kompetanseheving for å starte egen bedrift. Andre kostnader som ansees nødvendig i startfasen for å etablere ny virksomhet kan også støttes etter dokumentasjon og nærmere vurdering.

Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.

§ 3      Hvem kan søke?

Tilskudd fra gründerfondet kan søkes av unge voksne i alderen 18 - 35 år som skal etablere virksomhet i Gildeskål kommune. Søkeren må ha personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektideen.

 

§ 4      Krav til søknad/ utbetalingsvilkår

Søknaden leveres elektronisk til Sjøfossen Næringsutvikling AS, som har ansvaret for oppfølging av Gildeskål Kommunes gründerfond.

Innvilget støtte kan utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene kan dokumenteres i henhold til kostnadsoverslaget som ligger ved søknaden.

Det kan foretas en delutbetaling på inntil 50 % av tilsagn, ved dokumentasjon av påløpte utgifter. Alle tilsagn fra fondet står ved lag i inntil 12 måneder fra tilsagnsdato. Etter begrunnet søknad kan tilsagnet forlenges, dog ikke ut over 1 år. Dersom søkeren ikke gir tilbakemelding innen fristens utløp, blir tilsagnet uten nærmere forvarsel slettet.

 

§ 5       Forvaltning og rapportering

Forvaltning av Gildeskål Kommunes gründerfond skal ivaretas av Sjøfossen Næringsutvikling AS.

Sjøfossen Næringsutvikling AS kan fastsette nærmere retningslinjer for praktisk forvalting av fondet innenfor vedtektene, slik som søknadsskjema etc.

Sjøfossen Næringsutvikling AS rapporterer årlig på vegne av Gildeskål Kommune om bruken av fondet. Dette innebærer at det rapporteres elektronisk for innvilgede prosjekt gjennom regionalforvaltning.no

 

§ 6      Klagerett

Avgjørelser kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Søker skal gjøres kjent med klagerett ved behandling. Klage på avgjørelser skal behandles av formannskapet, jfr. Gildeskål Kommunes politiske delegasjonsreglement Kap. 13 punkt 2.

 

§ 7      Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres av kommunestyret.


Ta gjerne kontakt for å avtale et møte med oss!

Påmelding nyhetsbrev